Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu PFR

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorców

Naruszanie wynikających z Konstytucji Biznesu zasad budzenia zaufania do organów i instytucji publicznych, proporcjonalności oraz domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości na jego korzyść – te zarzuty wobec Polskiego Funduszu Rozwoju formułuje w liście do ministra rozwoju i technologii Rzecznik MŚP. W swoim piśmie Adam Abramowicz powołuje się na liczne sygnały ze strony pokrzywdzonych przedsiębiorców, jak również oświadczenia organizacji pracodawców. Wskazuj są oni zwłaszcza na przewlekłość postępowań PR przy rozliczeniu subwencji przyznanych w ramach tarcz „anty covidowych”. W wielu przypadkach niesie to ze sobą ryzyko przedawnienia.

Brak odpowiedzi na pisma przedsiębiorców, jak też niewyznaczanie Granicznej daty zakończenia postępowań rodzi stan niepewności co do ich sytuacji ekonomicznej, blokując dalsze działania inwestycyjne i kadrowe. Rzecznik MŚP stoi na stanowisku, że rozpatrując zgłoszenia reklamacyjne, PFR powinien mieć na względzie cel rządowych programów, jakim była stabilizacja finansowa przedsiębiorców ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli.

Adam Abramowicz zwraca uwagę, że część jego inwestycji pozostaje od wielu miesięcy bez reakcji PFR. Taka sytuacja podważa zaufanie do organów państwa i jest przykładem rażącego naruszania przepisów oraz nieodpowiedzialności urzędników PFR.

Coraz częstsze są też przypadki, gdy w wiele miesięcy po rozliczeniu subwencji przez PFR kieruje on do przedsiębiorców przedsądowe wezwania do zwrotu całości uzyskanej subwencji. Uzasadnienie to jest stwierdzeniem nieprawidłowości informacji lub oświadczeń ze strony przedsiębiorców, co nie zawsze ma pokrycie w faktach. Nie powinno być tak, że na przykład drobna korekta faktury mająca wpływ na wskazaną wartość przychodów pociąga za sobą konieczność zwrotu całości subwencji, a nie tylko jej proporcjonalnej części. Jak podkreśla rzecznik MŚP za krzywdzące należy też uznać sytuację, w których zarzut podania nieprawdziwych danych wynika z braku precyzji regulaminów lub zmienia ich w trakcie obowiązywania programów.

Zwracając się do Ministra Rozwoju i Technologii o podjęcie wobec PFR odpowiednich kroków naprawczych, Rzecznik MŚP szczególnie podkreślił wagę skrócenia czasu postępowań informowania przedsiębiorców oraz Biura Rzecznika MŚP o podjętych krokach i zajętym stanowisku, a także zobligowania PFR do działania w zgodzie z zasadami proporcjonalności i domniemaniem uczciwości przedsiębiorców.