Siedmiu nauczycieli z awansem na nauczyciela mianowanego

Siedmiu nauczycieli z awansem na nauczyciela mianowanego, fot: zielonka.pl

Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela siedmiu nauczycielkom szkół i przedszkoli w Zielonce.

W drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego udziela się nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Zawodowy awans otrzymały:
Pani Angelika Rzeczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Pani Anna Cholewska-Zientek ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Pani Anna Piotrowska ze Szkoły Podstawowej nr 2,
Pani Małgorzata Kalwasińska ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Pani Beata Talarek ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Pani Sylwia Brzuszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 4,
Pani Iwona Kruk z Miejskiego Przedszkola nr 4.

Osobiste gratulacje nowo awansowanym nauczycielkom złożyła również skarbnik Miasta Zielonka Monika Sopińska.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem. „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Komentarze