Uwaga organizacje pozarządowe!

Współpraca, fot: fotolia

13 października mija termin zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, należy do obligatoryjnych form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podstawą prawną dla przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w Gminie Wołomin, jest Uchwała Nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014 r. – w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

źródło: Urząd Miasta Wołomin