Wczoraj rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Wołomińskim

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie, która działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej powinni zgłosić się:
1. mężczyzn urodzonych w roku 2001 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia – jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

Termin kwalifikacji wojskowej według gmin:
1. Wołomin: 02.03. – 11.03.
2. Marki: 11.03. – 18.03.
3. Klembów: 19.03. – 20.03.
4. Jadów: 20.03. – 23.03.
5. Ząbki: 24.03. – 30.03.
6. Radzymin: 31.03. – 03.04.
7. Tłuszcz: 06.04. – 08.04.
8. Dąbrówka: 09.04. – 14.04.
9. Strachówka: 14.04.
10. Kobyłka: 15.04. – 17.04.
11. Zielonka: 20.04. – 22.04.
12. Poświętne: 23.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 24.04.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 10 kwietnia. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do rejestracji od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 2 marca, a 23 kwietnia.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
• dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania – potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
• aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
• prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:
• dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta)
telefon: 22 346-11-36 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.30 – 12.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.