Zaproszenie do składania projektów do budżetu obywatelskiego Ząbek

Zaproszenie do składania projektów do budżetu obywatelskiego Ząbek

Urząd Miasta Ząbki zaprasza do składania propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki, którego realizacja jest planowana w 2021 roku.

Poniżej skrót informacji dotyczących składania propozycji projektów:

Kto może zgłosić propozycję projektu?
Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki. Projekt może zostać zgłoszony przez nie więcej niż 3 mieszkańców. Do kontaktu należy wskazać jedną pełnoletnią osobę. Jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, musi być ona poparta zgodą rodzica/opiekuna. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.

Jak należy zgłosić projekt?
1. Logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformę (POBO):
https://zabki.budzet-obywatelski.org/ Tu program poprowadzi krok po kroku.
lub
2. Przynosząc projekt lub przysyłając do Urzędu Miasta Ząbki do dnia 31 marca 2020 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia projektu do urzędu.

WAŻNE: Projekt musi zawierać dane, o których mowa w §12 ww uchwały. Aby ułatwić sobie złożenie projektu można skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, który zawiera niezbędne do zgłoszenia projektu elementy.

Ile projektów można zgłosić?
1. Mieszkaniec miasta Ząbki może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Jakie projekty można zgłosić?
1. Dotyczące budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej (z puli infrastrukturalnej).
2. Dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (z puli społecznej).

Wysokość środków na realizację projektów z budżetu obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł., z czego na pulę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70% a na pulę społeczną 30 %.

Termin zgłaszania
Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 31 marca 2020 r.

Do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców Ząbek.