Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Zielonce od 1 stycznia

Segregacja śmieci, fot: fotolia.com

Od 1 stycznia 2018 r. w Zielonce zajdą dwie znaczące zmiany w systemie gospodarki odpadami. Odbierane będą nowe worki z odpadami biodegradowalnymi (m.in. trawa). Wzrośnie też stawka za odbiór odpadów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy podejmując uchwałę ustala ją tak, aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Zielonka przyjęte zostały nowe stawki za odbiór odpadów, które będą obowiązywać od 1 stycznia. Stawka od osoby (dla gospodarstw domowych segregujących odpady) wynosić będzie 10 zł (do tej pory 7,10 zł), dla gospodarstw nie segregujących odpady 20 zł (poprzednio 14,20 zł).

Wzrost kosztów wiąże się częściowo z wprowadzeniem obowiązkowej usługi odbioru odpadów biodegradowalnych oraz z wyższą kwotą zaproponowaną przez firmy w postępowaniu przetargowym (pomimo iż przetarg przeprowadzany był dwukrotnie).

Przewidywane roczne wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z terenu gminy Zielonka wyniosą nieco ponad 2 mln zł (ceny z rozstrzygnięcia przetargu). Biorąc pod uwagę ilość złożonych deklaracji opłata za mieszkańca bilansująca wydatki związane z odpadami wyniesie w zaokrągleniu 10 zł (i odpowiednio 20 zł dla mieszkańców niesegregujących).

Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców Zielonki. Termin płatności nie ulega zmianie. Opłatę za odpady uiszczamy za bieżący miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc styczeń w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

źródło: Urząd Miasta Zielonka