Inwestycja na Gliniankach zakończona

Inwestycja na Gliniankach zakończona, fot: zielonka.pl

Wykonawca zakończył prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie Glinianek w Zielonce. W miniony piątek odbył się ostateczny odbiór prac.

Inwestycja rozpoczęła się wczesną wiosną. W jej ramach wykonano podbudowę, utwardzenie ścieżki nawierzchnią bitumiczną, przepusty oraz profilowanie poboczy. Ponadto, ścieżka została oświetlona. Zamontowano również stojaki na rowery. W końcowym etapie uporządkowano teren budowy i obsiano pobocza trawą.

Koszt całej inwestycji to 872 000 zł, z czego blisko 698 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich.

Zadanie zostało wykonane w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”.