Kampania społeczna „Rodzina zastępcza = Dobra przyszłość”

Co roku kilkudziesięcioro dzieci w powiecie wołomińskim potrzebuje rodziny zastępczej. Porzucone przez rodziców lub im odebrane, decyzją sądów są przekazywane do pieczy zastępczej, ale ta jest przepełniona do granic możliwości. 

W piątek 15 września w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną „Rodzina Zastępcza = Dobra przyszłość”. 

Reklama

–  W zawodowej  rodzinie zastępczej nie powinno być więcej niż troje dzieci,  w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż ośmioro, a jest tam często po kilkanaścioro podopiecznych  – alarmuje Anna Turek, lider rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. – W mailach  dostajemy informację z całej Polski, ile  i jakie dzieci są do umieszczenia przez inne powiaty, a których nie ma kto przyjąć. Potrzebujemy rodzin zastępczych właściwie na wczoraj.

Kto może zostać rodziną zastępczą ?

  1. Rodziną zastępczą może zostać każdy obywatel RP:

–  kto daje gwarancję należytego wypełniania powierzonych zadań rodziny zastępczej i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej,

– korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie miał jej ograniczonej

– ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania, a jego stan zdrowia pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

– nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym i nie były skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

– powinien posiadać opinię psychologiczną o predyspozycjach i motywacji oraz przejść szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

  1. Dodatkowo przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

– osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

– przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

– odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

– poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka

– zasadę nierozłączania rodzeństwa,

– w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Jeżeli ktoś zastanawia się nad założeniem rodziny zastępczej, to wystarczy zadzwonić  – do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – nr tel. 22 776 44 95 lub 96 lub napisać pod adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprwolomin.pl.