Konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki

Konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki, fot: zielonka.pl

W dniach od 13 do 20 stycznia w Zielonce odbywają się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Zielonki oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta na temat projektu uchwały, będącej przedmiotem konsultacji.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Zielonka, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ich działalności statutowej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty.

Osoby i podmioty biorące udział w konsultacjach mają możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag na formularzu, zamieszczonym na stronie zielonka.pl LINK, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu), bądź przesłać zeskanowany za pomocą poczty elektronicznej na adres um@zielonka.pl.