Na sesji powiatu o utrzymaniu zieleni, rowach i chodnikach

Przycinanie przydrożnej zieleni, fot: fotolia.com

Aż jedenaście uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczyło powierzenia gminom zadania w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów.

Powiat powierza gminom utrzymanie zieleni poprzez koszenie pasa przydrożnego, sprzątanie nawierzchni chodników, konserwację rowów według potrzeb – szczegółowy zakres prac jest odrębny dla każdej gminy. Na realizację zadania powiat przekazuje gminom środki finansowe w formie dotacji celowej.
Środki te są uzależnione od powierzchni chodników i zieleni przydrożnej. Dla przykładu, w Gminie Jadów powierzchnia zieleni przy dziewięciu drogach powiatowych wynosi 98 032, 96 m kw. a powierzchnia chodników 16 039,67 m kw. W Gminie Wołomin przy szesnastu drogach powiatowych jest 49 122,40 m kw. zieleni oraz 92 422,77 m kw. chodników do utrzymania. A na terenie Miasta Marki przy dwóch drogach powiatowych jest 546,97 m kw. zieleni przydrożnej i 8 200,74 m kw. chodników. O ile utrzymanie zieleni i sprzątanie chodników dotyczy wszystkich jedenastu gmin (oprócz Miasta Kobyłka), to konserwacja rowów będzie prowadzona tylko w gminach Jadów i Strachówka.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski przedstawił „Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, oraz „Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wołomińskiego”. Ocena zasobów pomocy społecznej jest coroczną informacją na temat lokalnych potrzeb z zakresu pomocy społecznej w powiecie. Zebrane informacje są podstawą do planowania budżetu na rok następny, a także umożliwiają przedstawienie istniejących zjawisk i problemów społecznych oraz mogą być pomocne w określeniu zapotrzebowania na usługi i świadczenia pomocy społecznej w przyszłości.
źródło: powiat-wolominski.pl