Nabór kandydatów na ławników sądowych

Statua sprawiedliwości, fot: Fotolia.com

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Wołominie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.

Wyłonieni ławnicy zostaną skierowani:

– do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
– do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

Ławnikiem MOŻE BYĆ wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych;

Ławnikiem NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy ;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni rady gminy, powiatu i województwa;
10) nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie;

Prawo do zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników mają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy dokonującej wyboru

Kandydatów na ławników ( wybory uzupełniające) należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Wołominie zgodnie z art. 162 § 1 wyżej cytowanej ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 roku, na karcie zgłoszenia (wg. wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy załączyć:
1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );
4) oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );
6) W przypadku zgłaszania kandydata na ławnika przez co najmniej 50 obywateli gminy należy dołączyć listę osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię ( imiona ), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba wymieniona na liście jako pierwsza;
7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia );

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 103 lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu). Zgłoszenie kandydata (wraz z kompletem dokumentów) można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie telefonując pod Nr : 22 763-30-25

źródło: Urząd Miasta Wołomin