Nowy prezes, składowisko i większe moce przerobowe – czyli zmiany w MZO

Zakład MZO w Starych Lipinach, fot: UM Wołomin

W wyniku zmian w składzie Zarządu Spółki, funkcję prezesa MZO objął mgr inż. Jarosław Kubała, który będzie odpowiedzialny za koordynację bieżących zadań oraz nadzór nad zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W MZO zakończono badanie bilansu finansowego spółki. Ustalenia biegłych rewidentów wskazują, że ogólna sytuacja majątkowa i finansowa spółki została oceniona pozytywnie – jednostka posiada płynność finansową, zaciągnięte zobowiązania są realizowane na bieżąco. Jednocześnie istnieje konieczność podjęcia szeregu działań związanych z poprawą sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz podniesieniem poziomu rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany w funkcjonowaniu spółki obejmą m.in.: optymalizacje kosztów, stały monitoring wydatków, a także wprowadzenie nowych zasad udzielania zamówień publicznych.

Zakład MZO w Starych Lipinach, fot: UM Wołomin

W związku z tymi wyzwaniami spółka MZO realizuje na bieżąco działania o charakterze formalno-prawnym i organizacyjnym związane z funkcjonowaniem swoich instalacji. Złożono wniosek na zwiększenie mocy przerobowych kompostowni  w zakresie odpadów zielonych (8.03.2017); wniosek na zamknięcie starej kwatery składowiska oraz uzyskanie Instrukcji Prowadzenia Składowiska (nowa kwatera).  Równocześnie na ukończeniu są intensywne prace odbudowy studni odgazowujących i montażu rurociągów przesyłowych, które zakończą się na początku czerwca br. Dzięki temu dotychczasowa uciążliwość odorowa zostanie radykalnie zmniejszona. Już od minionej soboty (27.05.) rozpoczęła się kontrola funkcjonowania PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów), których działalność musi zostać „uszczelniona”, tak aby służyły wyłącznie mieszkańcom gminy Wołomin. W kontrolach biorą udział Strażnicy Miejscy, którzy wspomagają pracowników Spółki w wyeliminowaniu nieuprawnionego korzystania z Punktów.

Zakład MZO w Starych Lipinach, fot: UM Wołomin

Rozwój działalności spółki MZO zakłada uruchomienie na terenie Zakładu w Starych Lipinach – Wołomińskiego Centrum Recyklingu (WCR), w którego skład wejdzie: sortownia, kompostownia odpadów zielonych i nowa kwatera składowiska. Zadaniem WCR będzie znacząca poprawa rentowności MZO i  takie zagospodarowanie odpadów komunalnych, które umożliwi spełnienie określonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu oraz wywiązanie się z umowy pożyczki zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od kwietnia 2017 r. prowadzona jest intensywna działalność edukacyjna (konkursy i akcje ekologiczne), której celem jest upowszechnienie zasad selektywnej zbiórki odpadów  wśród mieszkańców oraz promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W dniu 14 września 2017 r. odbędzie się w Wołominie międzynarodowa konferencja nt. „Jak wdrożyć Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) w gminach”. Wydarzenie to odbędzie się w partnerstwie z Instytutem GOZ oraz REKOPOLEM Organizacją Odzysku Opakowań S.A.

Źródło: UM Wołomin