Ponad 1,7 mln zł wsparcia z RPO dla Wołomina, fot: Urząd Miasta Wołomin

Ponad 1,7 miliona zł na rozwój przedsiębiorczości i selektywną zbiórkę odpadów w Gminie Wołomin.

Gmina Wołomin zainwestuje ponad 890 tys. zł z funduszy unijnych w uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, zaś Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przeznaczy ponad 850 tys. zł na modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają ponad 1,7 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Dzięki wsparciu unijnemu w drugiej połowie 2019 r. w Wołominie zostaną oddane do użytku uporządkowane tereny inwestycyjne po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej. Będą one pełniły nowe funkcje gospodarcze. W ramach projektu zostaną wykonane prace projektowo-przygotowawcze i rozbiórkowe wszystkich obiektów znajdujących się na tych działkach. Wykonane zostaną nowe lub zmodernizowane obecne przyłącza mediów: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, ciepło miejskie, energia elektryczna czy teleinformatyka.
Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie i uzbrojenie zaniedbanych miejsc składowania odpadów. Przygotowanie terenów to pierwszy etap kolejnych inwestycji, m.in. budowy obiektów usługowo-gospodarczych. Celem inwestycji jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przyciąganiu nowych inwestorów.

Tytuł projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”
Beneficjent: Gmina Wołomin
Całkowita wartość projektu: 2 339 313,15 zł
Kwota dofinansowania: 890 941,52 zł (778 164,11 zł EFRR + 112 777,41 zł BP)
Działanie: 3.1 Poprawa MŚP na Mazowszu

Ponad 1,7 mln zł wsparcia z RPO dla Wołomina, fot: Urząd Miasta Wołomin

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie zainwestuje fundusze unijne w modernizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie funkcjonujące PSZOKi zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez utwardzenie nawierzchni terenu. Poza tym zainstalowany zostanie nowy system informacji wizualnej dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych. Około 60 m2 pomieszczeń będzie także zmodernizowanych. Powstaną nowe punkty: naprawczy oraz przyjmowania i otwartej ekspozycji rzeczy używanych, niebędących odpadami i nadających się do ponownego użycia. PSZOKi zostaną doposażone w niezbędny sprzęt: 2 zestawy pojemników do selektywnej zbiórki 15 frakcji odpadów, wagę najazdową oraz rozdrabniacz mobilny.

Reklama

Tytuł projektu: Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin
Beneficjent: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 1 525 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 855 600,00 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy .
Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

źródło: Urząd Miasta Wołomin

Komentarze