Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Klembów

Przedszkole, fot: pixabay.com

W piątek, 5 marca rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji dla rodziców tegorocznych przedszkolaków, które już korzystają z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Klembów.

Zostaną oni poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w nowym roku szkolnym 2021/2022. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym ze szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do piątku 12 marca 2021 r. do godziny 12.00.

Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli zarejestrować wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu. Już od 5 marca 2021 r. rodzice będą mogli poprzez stronę LINK zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

Od 17 marca 2021 r. (od godz. 12:00 w systemie elektronicznym) rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, lub chcących zmienić placówkę, za pośrednictwem Internetu będą mogli zrobić to poprzez system elektroniczny.

Zadaniem rodziców jest zalogować się do systemu, wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica i wskazać, jakie oddziały przedszkolne biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tej najbardziej wymarzonej. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy szkół czekają na takie zgłoszenia do 9 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00). Odbiór dokumentów w szkołach będzie przebiegał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać ze szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.

23 kwietnia 2021 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli dowiedzieć się, do jakiego oddziału przedszkolnego zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w szkołach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego LINK zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie – najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 12.00 – tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku ze szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego oddziału przedszkolnego w szkole.

Rekrutacja uzupełniająca

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca. Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli od 31 maja 2021 r. zgłaszać się do szkół z oddziałami przedszkolnymi, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc zostanie oczywiście opublikowana na stronie internetowej LINK.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:
– szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
– Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30, e-mail: oswiata@klembow.pl

Kryteria naboru:
Do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Klembów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które spełniają poniższe kryteria.

Tzw. kryteria ustawowe, wynikające z zapisów art. 131 ust. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
– Wielodzietność rodziny kandydata.
– Niepełnosprawność kandydata.
– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
– Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Tzw. kryteria samorządowe wynikające w właściwych uchwał Rady Gminy Klembów (Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r.) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
– Dziecko, którego oboje lub jeden rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Klembów lub/i którego rodzic lub rodzice prowadzą działalność rolniczą, której skutkiem jest odprowadzanie podatku rolnego w Gminie Klembów.
– Dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
– Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
– Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru.
– Dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe).
– Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.