Ruszyła trzecia edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Już po raz trzeci mieszkańcy Gminy Radzymin bezpośrednio zadecydują, na co zostanie wydana część budżetu gminy w ramach Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Do podziału jest 750 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na projekty, wybrane w głosowaniu mieszkańców w trzech kategoriach: ładu przestrzennego, projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz projektów nieinwestycyjnych o charakterze społecznym.

Na Radzymiński Budżet Obywatelski 2018 gmina przeznaczyła najwięcej środków w porównaniu do poprzednich dwóch edycji. Wprowadzono również kilka nowych zasad, które mają ułatwić wybór najważniejszych dla społeczności lokalnej projektów. Listę projektów wyłonionych do realizacji w Radzymińskim Budżecie Obywatelskim na 2018 r. poznamy na koniec grudnia br.

Nowe zasady Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Podział zgłaszanych projektów na kategorie to jedna z nowości kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Trzecia edycja Budżetu Radzymińskiego jest szansą na realizację zarówno projektów twardych, inwestycyjnych jak i miękkich o charakterze kulturalnym i społecznym. Każda kategoria ma zagwarantowaną pulę środków do podziału, a koszt jednego projektu nie może przekroczyć połowy tej puli. Pieniądze w Budżecie Obywatelskim 2018 będą dzielone pomiędzy projekty:

  • dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia. Na ten cel przeznaczono co najmniej 350 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu nie przekroczy wartości 175 tys. zł;
  • dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej  oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wydatkowana kwota to co najmniej 250 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu nie przekroczy 125 tys. zł;
  • nieinwestycyjne (kulturalne, społeczne, sportowe itp.). Zaplanowano wydatki w wysokości co najmniej 100 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż wartość jednego projektu nie przekroczy 50 tys. zł.

Kolejną nowością tegorocznej edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego jest możliwość oddania tylko jednego głosu na wybrany projekt przez osobę uprawnioną do głosowania. Wprowadzono również dolną granicę liczby głosów, której osiągniecie warunkuje przejście projektu do następnego etapu weryfikacji. Oznacza to, że nie będą realizowane projekty, które w głosowaniu uzyskają poniżej 50 głosów, nawet w sytuacji dostępności środków finansowych w danej kategorii.

„Dzięki tym zmianom, a szczególnie dzięki podziałowi projektów na kategorie, zwiększamy szanse, że realizowane będą najciekawsze pomysły, najbardziej istotne dla wspólnoty lokalnej, szczególnie w zakresie tzw. projektów „miękkich” o charakterze społecznym” – powiedział Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. „Budżet obywatelski angażuje mieszkańców, to dla nas wszystkich ważna możliwość kształtowania swojego najbliższego, najbardziej lokalnego otoczenia”.

Ruszyła trzecia edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zgłoszenia projektów do Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Projekty można zgłaszać jeszcze do 30 października. Głosować na nie mogą osoby zameldowane na terenie gminy Radzymin oraz posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Projekty można składać indywidualnie lub w grupie maksymalnie 5-cio osobowej. W przypadku osób, które nie będą miały ukończonych 16 lat w momencie składania wniosku lub głosowania, konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Radzymińskim Budżecie Obywatelskim. Zgłaszanie odbywa się poprzez formularz dostępny w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę www.budzetobywatelski.radzymin.pl. Formularz i pozostałe dokumenty można pobrać z tej platformy platformie, a także ze strony gminnego Biuletynu Informacji Publicznej, witryny internetowej Gminy Radzymin i w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Reklama

Głosowanie i wybór projektów

Po 30 października, kiedy upływa termin składania wniosków, projekty zostaną poddane ocenie merytorycznej. Jej wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 24 listopada. Finałowa lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie podana do publicznej wiadomości 30 listopada. Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br. Mieszkańcy będą mogli oddać głos elektronicznie, złożyć papierową kartę do głosowania w siedzibie Urzędu, w punkcie mobilnym lub przesłać ją tradycyjną pocztą. Głosy oddane przez platformę elektroniczną będą weryfikowane na podstawie wprowadzanych podczas rejestracji danych osobowych wraz z numerem PESEL oraz dodatkowo SMS-em wysłanym na podany numer telefonu, podobnie jak to często ma miejsce w bankowości internetowej.

Dzięki głosom setek osób w poprzednich edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego dotychczas zrealizowano takie zadania inwestycyjne jak chodnik na ulicy Armii Krajowej, miasteczko rowerowe w Słupnie, gminne lodowisko czy cykl zabaw tanecznych pod gwiazdami. Rozstrzygnięte są już także przetargi i podpisane umowy na realizację ostatnich zadań z ubiegłorocznej edycji dostawy komputerów do szkół oraz budowy placu zabaw w Ciemnem.

Terminarz Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:

  • składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego od 17.10. 2017 r. do 30.10.2017 r.
  • weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów od 31.10 2017 r. do 23.11.2017 r.
  • podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji projektów do 24.11.2017 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie do 30.11.2017 r.
  • głosowanie od 1.12.2017 r. do 14.12.2017 r.
  • głoszenie wyników głosowania i podanie listy projektów wybranych do realizacji do 29.12.2017 r.

Więcej informacji nt. Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronach www.budzetobywatelski.radzymin.pl oraz www.radzymin.pl.

źródło: Urząd Miasta Radzymin

Komentarze