Szukamy „Kobiet z Marką”

fot. www.marki.pl

Zgłoś swoją kandydatkę w 4. edycji konkursu „Kobieta z Marką”. Masz czas do 22 lutego 2019 r.

Poniżej prezentujemy zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu: Kobieta z Marką 2019″.

ZARZĄDZENIE NR 0050.006. 2019 BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

§ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuje się Kapitułę Konkursu w celu wyłonienia laureatek konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” spośród nominowanych kandydatek, w składzie:

  1. Pani Anna Marchlik
  2. Pani Maria Krzyżanowska
  3. Pan Paweł Pniewski
  4. Pani Emilia Oleksiak
  5. Pan Andrzej Oleksiak
  6. Pan Antoni Widomski
  7. Pani Monika Wysocka

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://www.marki.pl/aktualnosc-7012-szukamy_kobiet_z_marka

źródło: marki.pl