Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Pieniądze, fot. Fotolia

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, wdrażając Tarczę Antykryzysową, rozpatrzył pozytywnie ponad 15 tysięcy wniosków i wypłacił ponad 73 mln zł pomocy. W trybie ciągłym prowadzone są nadal nabory wniosków.

Dla przypomnienia – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie prowadzi nabory wniosków:
– mikroprzedsiębiorców – o pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – o pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej;
– mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS;
– przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników – o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS:
– kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych – o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej, znowelizowane w czerwcu br., wprowadziły możliwość ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie, określone w art. 15 zzda ustawy COVID-19, są między innymi koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia pszczelarzy, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła wędkarskie, kluby sportowe, parafie, kościelne osoby prawne oraz inne, posiadające odpowiedni wpis w ewidencji/rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie jest przy tym konieczne, aby organizacja posiadała dodatkowo status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 15 zzda ustawy COVID-19 wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10 % przychodów w poprzednim roku bilansowym.

W przypadku, gdy przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym wyniósł 0 zł, nie będzie ona uprawniona do otrzymania pożyczki w ramach przedmiotowego wsparcia. Ze wsparcia nie może skorzystać także podmiot, który nie jest w stanie wykazać przychodu w poprzednim roku bilansowym. Ustawa COVID-15 w zakresie art. 15zzda nie wprowadza odrębnej definicji „przychodu”, w związku z czym za przychód należy przyjąć wszystkie korzyści materialne wpływające do organizacji, w tym darowizny rzeczowe, jak również otrzymane przez organizację środki publiczne (np. dotacje podmiotowe), wykazywane w sprawozdaniu finansowym.

Z zasadami udzielania dofinansowania oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej www.wolomin.praca.gov.pl oraz na platformie www.praca.gov.pl.