Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Tłuszcz

Śmieciarka, fot: sir270/fotolia.com

W całym kraju drastycznie rosną ceny za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. W powiecie wołomińskim podwyżki sięgają nawet 300 procent. Kolejne gminy rozstrzygające nowe przetargi na odbiór odpadów komunalnych podnoszą ceny. Gmina Tłuszcz również nie uniknęła podwyżki.

W połowie marca Rada Miejska w Tłuszczu podjęła uchwałę w sprawie podwyżek opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powodem podniesienia stawek za odbiór odpadów komunalnych są zmiany w przepisach prawa skutkujące istotnymi zmianami sytuacji na rynku gospodarki odpadami m.in. wzrost kosztów składowania odpadów, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. „opłaty marszałkowskiej” która z kwoty 70 zł za tonę śmieci niesegregowanych w 2013 r. wzrosła do kwoty 140 zł za tonę w roku 2018, 170 zł w 2019 r., a w roku 2020 będzie już wynosić 270 zł.

Wzrosły również ceny za zagospodarowanie odpadów dyktowane przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK-i. Ponadto firmy odbierające od mieszkańców odpady zostały zobowiązane do szeregu kosztownych inwestycji, bez których nie będą mogłyby świadczyć usług, a to m.in. obligatoryjny monitoring terenów składowania odpadów czy operaty przeciwpożarowe.

W związku z powyższym Konsorcjum firm: Partner sp. z o.o., oraz PARTNER Dariusz Apelski, z którym Gmina Tłuszcz zawarła 29 czerwca 2017 r. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwróciło się z wnioskiem o zawarcie aneksu do obowiązującej umowy w zakresie wzrostu wynagrodzenia za świadczoną usługę.

Przedstawiona przez Konsorcjum kalkulacja została poddana szczegółowej analizie merytorycznej i prawnej. Analiza merytoryczna wykazała, że przedstawione wyliczenia są poprawne i nie budzą wątpliwości. Wykazana przez Konsorcjum strata przy dotychczasowej stawce jest realna, koszty są znacznie wyższe od otrzymywanego wynagrodzenia, a nowa cena za świadczoną usługę wynika z cen rynkowych odbioru surowców i odpadów.

Przesłankami do aneksowania umowy było rozeznanie na rynku gospodarki odpadami oraz analiza przebiegu postępowań przetargowych w sąsiednich gminach, z których jednoznacznie wynikało, że zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą będzie skutkowało jeszcze większym wzrostem ceny za usługę.

Nowo zawierane umowy w sąsiednich gminach na odbiór odpadów komunalnych powodują wzrost cen sięgających nawet do 300%. np.: Gmina Marki – 31 zł./os., Gmina Ząbki – 31 zł./os., Gmina Zielonka – 22 zł/os., Gmina Radzymin – 26,70 zł./os., Gmina Dąbrówka – 16 zł./os., Gmina Zabrodzie – 15 zł./os., Gmina Klembów – 13 zł./os., (stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych).

Przesłanki, którymi kierowały się władze gminy przy podejmowaniu decyzji nt. nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, odzwierciedlają obecną sytuację rynkową. Zostały obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów.

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Nowe stawki będą obowiązują od 1 kwietnia. Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. W najbliższym czasie do każdego gospodarstwa zostanie dostarczone zawiadomienia o zmianie wysokości miesięcznej opłaty.

Należy wspomnieć, że Rada Miejska w Tłuszczu utrzymała ulgi dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Nadal będzie obowiązywała możliwość zwolnienia tych rodzin z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje w wysokości 25% miesięcznych stawek opłat.

Poniżej przedstawiamy nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny wynoszą:
1) 17 zł – za pierwszą osobę;
2) 14 zł – za każdą następną osobę.

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób nieselektywny wynoszą:
1) 34 zł – za pierwszą osobę;
2) 28 zł – za każdą następną osobę.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych

Stawki opłat za pojemnik jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynoszą:
1) pojemnik o poj. 0,11 – 0,12 m3 (110-120 1) – 27,00 zł,
2) pojemnik o poj. 0,24 m3 (240 1) – 43,00 zł,
3) pojemnik o poj. 0,36 m3 (360 1) – 58,00 zł,
4) pojemnik o poj. 1,1 m3 – 175,00 zł,
5) pojemniki większe niż 1,1 m3 – 0,18 zł za 0,001 m3 (1 litr).

Stawki opłat za pojemnik jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynoszą:
1) pojemnik o poj. 0,11 – 0,12 m3 (110-120 1) – 54,00 zł,
2) pojemnik o poj. 0,24 m3 (240 1) – 86,00 zł,
3) pojemnik o poj. 0,36 m3 (360 1) – 116,00 zł,
4) pojemnik o poj. 1,1 m3 – 350,00 zł,
5) pojemniki większe niż 1,1 m3 – 0,36 zł za 0,001 m3 (1 litr).”

Właściciele domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

1) Stawka rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowej jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi: 189,00 zł.
2) Stawka rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowej jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny wynosi: 378,00 zł.