Znamy wykonawcę remontu ulicy Paderewskiego w Zielonce

Znamy wykonawcę remontu ulicy Paderewskiego w Zielonce, fot: zielonka.pl

Wczoraj burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski podpisał umowę na realizację remontu ulicy Paderewskiego, na odcinku od ul. Wyszyńskiego (DW634) do bocznicy kolejowej.

Prace zrealizuje firma „INTRAKT Andrzej Drzazgowski”. Koszt prac to 648 tys. zł. Długość projektowanego odcinka wynosi 441,61 m. Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,3-5,8 m, a chodników 2,0 m.

Wykonawca rozpocznie prace od sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (zapewniającej co najmniej dojazd do posesji i obiektów usługowych oraz ruch pieszych).

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia– zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte tj. np. obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, roboty przygotowawcze i porządkowe wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozorowanie.

W ramach prac usunięte zostaną również nieużywane tory z bocznicy kolejowej. Wyremontowanym odcinkiem ul. Paderewskiego powinniśmy pojechać w połowie października tego roku.