Miasto Ząbki odbierze od mieszkańców wyroby zawierające azbest

Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

Miasto Ząbki informuje o możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki (I piętro, pok. 14 i 15) oraz na stronie internetowej zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami, Azbest.

Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną umowę.

Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą odpowiedzialni za ewentualne prace związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.