Projekt „Kreatywna fizyka i technika” w SP1 w Kobyłce

Projekt „Kreatywna fizyka i technika” w SP1 w Kobyłce

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas siódmych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce biorą udział w projekcie „Kreatywna Fizyka i Technika – program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”.

Projekt ten jest realizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie trwania projektu, uczniowie wezmą udział w 16 godzinach wykładów:

 • „Kosmonautyka XXI wieku”
 • „Energetyka XXI wieku”
 • „Robotyka XXI wieku”
 • „Lotnictwo XXI wieku”

oraz 26 godzinach praktycznych zajęć laboratoryjnych w siedzibie Politechniki Warszawskiej:

 • Laboratorium termodynamiki
 • Laboratorium energetyki i promieniowania jądrowego
 • Laboratorium chłodnictwa
 • Laboratorium lotnictwa
 • Laboratorium aerodynamiki
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium mechaniki
 • Laboratorium modelowania 3D.

Celem projektu „Kreatywna Fizyka i Technika – program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” jest popularyzacja nauki i podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów w zakresie realizacji tzw.  trzeciej misji uczelni. Polega ona na kształtowaniu i kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem poprzez angażowanie się uczelni w procesy rozwoju społecznego i wpisuje się w odpowiedzialność szkół wyższych za społeczny i ekonomiczny rozwój kraju i społeczeństwa.

Zajęcia w ramach projektu przyczynią się do:

 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów;
 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowania uczniów do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Koordynatorami projektu są: ze strony Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paulina Chrobocińska paulina.chrobocinska@pw.edu.pl, ze strony szkoły mgr Małgorzata Borowa malgorzataborowa@sp1kobylka.edu.pl, opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje mgr inż. Zofia Łuniewska zofialuniewska@sp1kobylka.edu.pl.

Projekt „Kreatywna fizyka i technika” w SP1 w Kobyłce

źródło: kobylka.pl