Stypendia dla osób z niepełnosprawnością – nabór w Zielonce

stypendia źródło: https://www.zielonka.pl/

Autorski program stypendiów dla studentów z niepełnosprawnością wprowadzono w Zielonce w 2012 roku. Przez 9 lat przyznano 142 stypendia, na które miasto przeznaczyło łącznie 335 720 zł.

Do końca października można złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia z niepełnosprawnością. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest mieszkańcem Miasta Zielonka;
  • do dnia złożenia wniosku nie skończyła 26 roku życia;
  • w roku szkolnym/akademickim, na który jest przyznawane stypendium, jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej albo studentem uczelni wyższej (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku);
  • średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok przypadający na jednego członka jej rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku;
  • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, do otrzymania stypendium uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania stypendium oraz formularz wniosku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej